Conference Info

 
Organizing Committee

Honorable Chairman

 • Angelika C. Messner
 • Sakai Shizu 

Organizing Committee & Chairman

 • Yi-Chang Su / 蘇奕彰

Organizing Committee & Vice Chairman

 • Shung-Tai Ho / 何善台
 • Yu-Chuan Wu / 巫毓荃
 • Che-Chia Chang / 張哲嘉

Organizing Committee & Scientific Program Chair

 • Jong-Tsun Huang / 黃榮村

Executive

 • Kwok-Wa Yuen / 袁國華

Director General

 • Sunny Jui-Shan Lin / 林睿珊

Vice Director

 • Kuo-Li Pi / 皮國立
 • Yun-Ju Chen / 陳韻如
 • Hui-Kang Liu / 劉慧康
 • Chung-Chih Tsai / 蔡忠志
 • Chan-Jung Hu / 胡展榕

Organizing Committee

 • Hung-Chi Lue / 呂鴻基
 • Yi-Tsau Huang / 黃怡超
 • Xun Zhang / 張珣
 • Wei-Zen Sun / 孫維仁
 • Kuo-Hsing Hsieh / 謝國興
 • I-Hsin Lin / 林宜信
 • Fang-Pey Chen / 陳方佩
 • Jaung-Geng Lin / 林昭庚
 • Jen-Der Lee / 李貞德
 • Wang-Chuan Chen / 陳旺全
 • Yang-Chang Wu / 吳永昌
 • Hung-Rong Yen / 顏宏融
 • Aciang Iku-Silan / 阿將伊崮喜瀾
 • Fu-Yang Ke / 柯富揚
 • Siang-Lin Lei / 雷祥麟
 • Wen-Fei Chiou / 邱文慧
 • Yong-Zhao Zhan / 詹永兆
 • Bing-Yun Song / 宋秉鈞
 • Hsien-Hong Yang / 楊賢鴻